De Kilometer Heffing

Sat 18-Sep-21
18:18:40

Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).


Auteursrecht voor auteurs en gebruikers

Datum: Tue 31 December 2999

De onderstaande punten zijn de belangrijkste regels voor het auteursrecht.

 • Auteursrecht is automatisch, in elk geval in de (vele) landen die de Conventie van Bern ondertekend hebben: zodra iemand een werk maakt, rust daar in die landen auteursrecht op.

 • Opzettelijke schending van het auteursrecht zonder de vereiste voorafgaande toestemming van de maker of de eventuele rechthebbende geldt in Nederland als een misdrijf.

 • Op nieuws en actualiteiten rust een beperkt auteursrecht: deze twee mogen door andere nieuwsmedia (dus niet door iedereen) vrijelijk gebruikt worden, mits met bronvermelding. Deze uitzondering dient de 'free flow of information' (1).

 • Op eigennamen en uitvindingen rust geen auteursrecht, maar kan wel op grond van andere wettelijke regelingen een handelsmerk of een octrooi rusten (in het Engels respectievelijk met trademark en patent aangeduid).

 • Het auteursrecht op een werk vervalt zeventig jaar (te rekenen vanaf de 1e januari) na het overlijden van de maker van het betreffende werk. Na deze periode kan het werk vrij verspreid en aangepast worden.

 • Een auteur kan zijn rechten ook overdragen aan een ander middel van een onderhandse akte. Hierbij verliest de maker echter alle zeggenschap over het gemaakte werk. Vaak wordt daarom ook een gebruiksrecht of ook wel een licentie gegeven.

 • Niet in alle gevallen is het maken van kopieën het alleenrecht van de eigenaar van het auteursrecht of van licentiehouders. Hier volgen enkele voorbeelden.

  - Citaatrecht: Volgens het Nederlandse (art. 15a Auteurswet 1912) mogen auteursrechtelijk beschermde werken geciteerd worden in een aankondiging, beoordeling, polemiek of wetenschappelijke verhandeling, onder de voorwaarde dat het werk waaruit geciteerd wordt rechtmatig openbaar is gemaakt en het geciteerde materiaal een subfunctie vervult in het hoofdwerk. Het citaatrecht is beperkter en meer afgebakend dan het begrip fair use.

  - Thuiskopie: Volgens het Nederlands auteursrecht is het maken van enige exemplaren voor eigen oefening, studie of gebruik geen inbreuk op het auteursrecht (art. 16c Auteurswet 1912). Een thuiskopie mag niet aan derden worden afgegeven: daarmee overschrijdt men dat wettelijk vrijgelaten beperkt eigen gebruik. De Belgische wetgeving bevat een gelijkwaardig artikel (art. 22, § 1, 5 Auteurswet).

 • Ook nadat de auteur het auteursrecht heeft overgedragen of licentie heeft verstrekt kan de auteur zich in sommige gevallen met een beroep op "persoonlijkheidsrechten" verzetten tegen publicatie. Mogelijke gronden kunnen zijn wanneer de maker niet als auteur wordt vermeld of als er niet het nodige respect wordt getoond tegenover zijn werk, wanneer het wordt gebruikt op een wijze of in een context die niet overeenstemt met de bedoeling waarmee het was gemaakt.


  1) Bron: http://www.wetboek-online.nl/wet/Aw/15.html

  Auteurswet

  Artikel 15

  1 Als inbreuk op het auteursrecht op een werk van letterkunde, wetenschap of kunst wordt niet beschouwd het overnemen van nieuwsberichten, gemengde berichten, of artikelen over actuele economische, politieke, godsdienstige of levensbeschouwelijke onderwerpen alsmede van werken van dezelfde aard die in een dag-, nieuws- of weekblad, tijdschrift, radio- of televisieprogramma of ander medium dat eenzelfde functie vervult, zijn openbaar gemaakt, indien:

  1.1 het overnemen geschiedt door een dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift, in een radio- of televisieprogramma of ander medium dat een zelfde functie vervult;

  1.2 artikel 25 in acht wordt genomen;

  1.3 de bron, waaronder de naam van de maker, op duidelijke wijze wordt vermeld; en

  1.4 het auteursrecht niet uitdrukkelijk is voorbehouden.

  2 Ten aanzien van nieuwsberichten en gemengde berichten kan een voorbehoud als bedoeld in het eerste lid, onder 4 niet worden gemaakt.

  3 Dit artikel is mede van toepassing op het overnemen in een andere taal dan de oorspronkelijke.

  Jurisprudentie bij dit artikel

  Er zijn (tot juli 2012) geen resultaten gevonden voor jurisprudentie over dit artikel.

  Artikel 25

  1 De maker van een werk heeft, zelfs nadat hij zijn auteursrecht heeft overgedragen, de volgende rechten:

  1.a het recht zich te verzetten tegen openbaarmaking van het werk zonder vermelding van zijn naam of andere aanduiding als maker, tenzij het verzet zou zijn in strijd met de redelijkheid;

  1.b het recht zich te verzetten tegen de openbaarmaking van het werk onder een andere naam dan de zijne, alsmede tegen het aanbrengen van enige wijziging in de benaming van het werk of in de aanduiding van de maker, voor zover deze op of in het werk voorkomen, dan wel in verband daarmede zijn openbaar gemaakt;

  1.c het recht zich te verzetten tegen elke andere wijziging in het werk, tenzij deze wijziging van zodanige aard is, dat het verzet zou zijn in strijd met de redelijkheid;

  1.d het recht zich te verzetten tegen elke misvorming, verminking of andere aantasting van het werk, welke nadeel zou kunnen toebrengen aan de eer of de naam van de maker of aan zijn waarde in deze hoedanigheid.

  2 De in het eerste lid genoemde rechten komen, na het overlijden van de maker tot aan het vervallen van het auteursrecht, toe aan de door de maker bij uiterste wilsbeschikking aangewezene.

  3 Van het recht, in het eerste lid, onder a genoemd kan afstand worden gedaan. Van de rechten onder b en c genoemd kan afstand worden gedaan voor zover het wijzigingen in het werk of in de benaming daarvan betreft.

  4 Heeft de maker van het werk het auteursrecht overgedragen dan blijft hij bevoegd in het werk zodanige wijzigingen aan te brengen als hem naar de regels van het maatschappelijk verkeer te goeder trouw vrijstaan. Zolang het auteursrecht voortduurt komt gelijke bevoegdheid toe aan de door de maker bij uiterste wilsbeschikking aangewezene, als redelijkerwijs aannemelijk is, dat ook de maker die wijzigingen zou hebben goedgekeurd.

  Jurisprudentie bij dit artikel

  Er zijn (tot juli 2012) resultaten gevonden voor jurisprudentie over dit artikel.

  Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond. De volledige uitspraken zijn te zoeken op http://www.wetboek-online.nl/

 • LJN AO9904, Kort geding, 100623 / KG ZA 04-139 - Rechtbank Haarlem - Auteursrecht, erkenning buitengerechtelijke ontbinding en meerwerk. Toegevoegde onderdelen aan Friedriechsorgel geen "werk van kunst" in de zin van artikel 10 lid 1 aanhef en onder 6 van de Auteurswet, nu het voornamelijk restauratiewerkzaamheden betreft zonder eigen persoonlijk karakter. Geen auteursrechtelijk bescherming eigen persoonlijke klank...

 • LJN BA3462, Eerste aanleg - enkelvoudig, 177517 \ CV EXPL 06-3239 - Rechtbank Roermond - Uitgever maandblad heeft inbreuk gemaakt op auteursrecht fotograaf door geen toestemming te vragen voor publicatie van foto's. Een overeenkomst tot publicatie tussen uitgever en schrijver van een artikel waarin de foto's waren vervat, maakt dit niet anders.

 • LJN BG5094, Eerste aanleg - meervoudig, 89553 HA ZA 07-971 - Rechtbank Almelo - Eiser vorderde in deze procedure terugplaatsing van het door hem in opdracht van de gemeente Dinkelland vervaardigde oorlogsmonument op de oorspronkelijke plaats.

 • LJN AO9486, Eerste aanleg - enkelvoudig, 240/03 - Rechtbank Middelburg - Fotograaf vordert afdrukken terug die hij in de periode 1987-1997 aan de Provinciale Zeeuwse Courant (PZC) heeft geleverd en subsidiair schadevergoeding , indien de afdrukken niet meer aanwezig zijn. Geen eigendomsoverdracht van de afdrukken aan PZC, alleen houderschap. PZC dient schade te verhoeden voor vernietigde afdrukken...

 • LJN BA7211, Eerste aanleg - meervoudig, 140608 HA ZA 06-718 - Rechtbank 's-Hertogenbosch - Auteursrecht op Fatboy the Original erkend. H.M.G. c.s. maken daarop inbreuk. Ook is sprake van onrechtmatige slaafse nabootsing door H.M.G. c.s.

 • LJN BB2560, Voorlopige voorziening, 07/878 - Rechtbank Almelo - Is een gedenkteken zodang verbonden met een rijksmonument dat deze de status van monument verkrijgt waardoor een sloopvergunning moet worden geweigerd?

 • LJN AU6956, Eerste aanleg - enkelvoudig, 99197 / HA ZA 04-954 - Rechtbank Zwolle - Terecht beroep op artikel 18 Auteurswet (oud).

  Bron: Autheursrecht voor gebruikers


  Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).