De Kilometer Heffing

Sun 19-Sep-21
01:40:31

Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).


Verkiezingen: wat valt er eigenlijk te kiezen (qua verkeer)?

Datum: Sat 11 February 2017

15 maart gaan we naar de stembus. Hoe denken verschillende partijen over verkeer, snelwegen en files?

Hieronder een verzameling van opvattingen uit de verkiezingsprogramma's van de zittende partijen in de Tweede Kamer (op alfabet).


CDA

Er moet extra ge-investeerd worden in rijkswegen (zowel A- als N-wegen) om de fileknelpunten weg te werken. Dat geldt voor de Randstad maar ook voor de regio.

Het aantal verkeersslachtoffers is voor het eerst in decennia weer gestegen. Dit is zorgwekkend. Daarom willen wij maatregelen. Het alcoholslotprogramma blijft wat ons betreft noodzakelijk. Er komen strengere controles tegen het gebruik van mobiele apparatuur achter het stuur en bij herhaaldelijke overtreding volgt een tijdelijk rijverbod

Lees het hele partijprogramma.


ChristenUnie

120 km/u is hard zat. De verhoging van de maximumsnelheid naar 130 km/uur wordt teruggedraaid vanwege negatieve gevolgen voor de verkeersveiligheid en het milieu.

Zuinige autobanden worden verplicht (Label A), met een redelijke invoeringstermijn.

Lees het hele partijprogramma.


D66

D66 wil af van de ingewikkelde combinatie van autobelastingen als accijnzen, aanschafbelasting en wegenbelasting. We willen naar betalen voor gebruik van de auto in plaats van betalen voor bezit.

De tegemoetkoming in reiskosten die werknemers krijgen is nu vaak gekoppeld aan of de auto of het OV. D66 wil een tegemoetkoming die los staat van de manier waarop je reist, zodat je de ene dag de fiets kunt pakken en geld overhoudt, je wanneer het regent de auto pakt en als je wilt werken de trein neemt.

Lees het hele partijprogramma.


GroenLinks

Om de luchtkwaliteit te verbeteren en geluidsoverlast tegen te gaan, passen we snelheden op autowegen aan. Op rondwegen bij de steden wordt de maximumsnelheid 80 km/u of blijft de huidige lagere maximumsnelheid van kracht. Waar dat 60 nodig is, gaat de maximumsnelheid op snelwegen naar 100 of 80 km/u. Op de overige snelwegen wordt de maximumsnelheid 120 km/u. Binnen de bebouwde kom wordt 30 km/u de regel.

Auto's krijgen een eerlijke kilometerprijs: wie op drukke plekken in de spits of in een vieze auto rijdt, betaalt een hoger tarief. In dunbevolkte gebieden geldt een lager tarief.

Lees het hele partijprogramma.


50Plus

In de komende jaren zal de zelfrijdende auto snel oprukken. Het verschil tussen openbaar en eigen vervoer zal daardoor vervagen. Dat heeft grote voordelen voor ouderen en mindermobiele reizigers. Alle besluiten moeten op deze ontwikkeling inspelen.

Vervoer moet zo onafhankelijk mogelijk worden van fossiele brandstoffen.

Lees het hele partijprogramma.


Partij voor de Dieren

Er komt een gerichte kilometerheffing die rekening houdt met tijdstip en plaats van het autoverkeer. De privacy van de gebruiker wordt daarbij gegarandeerd.

Woon-werkverkeer met de auto wordt teruggedrongen, flex- en thuiswerken wordt gestimuleerd. Fiscale stimulering van fietsen blijft behouden, de woon-werkaftrek voor auto's wordt afgebouwd, waarbij rekening wordt gehouden met bewoners in dunbevolkte gebieden.

De maximumsnelheid op autosnelwegen wordt teruggebracht naar 120 km per uur en op ringwegen maximaal 80 km per uur.

Lees het hele partijprogramma.


PvdA

Wij willen eerlijk betalen voor mobiliteit. Niet het bezit van een auto maar het aantal gereden kilometers bepaalt voortaan de wegenbelasting. Betalen voor gebruik van de weg in plaats van het bezit van een auto vinden we eerlijker en de files nemen ook nog eens af.

Wij zijn terughoudend met de aanleg van nieuwe autoverbindingen. Alleen de echt noodzakelijke nieuwe verbindingen leggen we aan

We streven naar een beperkt aantal maximumsnelheden op de autosnelwegen - 80, 100 of 120 km per uur - rekening houdend met de regionale eisen van doorstroming, verkeersveiligheid en beperking van milieuhinder zoals geluid en fijnstof.

Lees het hele partijprogramma.


PVV

Halvering motorrijtuigenbelasting

Lees het hele partijprogramma.


SGP

De doorstroming op onder meer de A20 tussen Rotterdam en Gouda en bij het knooppunt A1/A30 bij Barneveld moet met voorrang verbeterd worden. Dat geldt ook voor onveilige en drukke N-wegen, zoals de N59 (Goeree-Overflakkee), de N36 en de N50 (Overijssel).

Er moet een onderzoek komen naar de mogelijkheid om de A30 in zuidelijke richting over/onder de Rijn door te trekken naar de A15, dan wel andere varianten voor een oeververbinding. Die is nodig om het groeiende verkeersprobleem in de regio Betuwe/Gelderse Vallei/Zuidoost Utrecht op te lossen.

Op de A15 in de Betuwe botsen auto's te vaak, letterlijk, op onverwachtse files. Hier moeten een filedetectiesysteem en matrixborden komen.

Aanleg van de A4-zuid kan een belangrijke bijdrage leveren aan minder files op de snelwegen rond Rotterdam.

Een van de manieren om de filedruk te beperken en autogebruik te ontmoedigen is een goed werkend en betaalbaar systeem waarbij de veel-rijder meer betaalt dan de minder-rijder.

Lees het hele partijprogramma.


SP

We maken de komende periode een begin met het betalen van bezit naar het betalen voor gebruik van de auto. We kijken daarbij nauwkeurig naar alle voor- en nadelen voor alle delen van het land en elke soort van weggebruiker.

De maximumsnelheid op snelwegen willen we meer dynamisch regelen, waardoor de doorstroom verbetert en de uitstoot afneemt. Dit houdt in dat de maximumsnelheid wordt aangepast aan de hoeveelheid verkeer en wordt aangegeven op de matrixborden.

De tolheffing in de Westerscheldetunnel schaffen we af.

Lees het hele partijprogramma.


VVD

Bij investeringen door het Rijk in het hoofdwegennet werken we nadrukkelijk samen met lagere overheden die verantwoordelijk zijn voor het onderliggende wegennet. We moeten voorkomen dat we, zodra we de afrit op een nieuwe rijksweg nemen, in de file terechtkomen op provinciale of gemeentelijke wegen omdat de investeringen op die onderliggende wegen niet in de pas lopen met de investeringen in de hoofdwegen

De afgelopen jaren zijn veel spitsstroken aangelegd, zodat de drukte tijdens de spits beter kan worden opgevangen. Nog te vaak zijn deze spitsstroken op de snelwegen gesloten en als ze open zijn, wordt de maximumsnelheid verlaagd. Wij vinden het belangrijk dat we kunnen doorrijden en dat het asfalt op de rijkswegen niet ongebruikt blijft liggen.

Lees het hele partijprogramma.


Bron: VID


Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).