De Kilometer Heffing

Sat 18-Sep-21
20:00:22

Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).


Eurlings pakt hardwerkend Nederland

Datum: Tue 02 February 2010

Door: Jeroen van Velzen, Arrie Vis, voorzitter en dagelijks bestuurslid Communicatie van het CDJA

-= Opinie stuk =-

De kilometerheffing moet van de baan, omdat ze de privacy schendt en de actiefste Nederlanders benadeelt

De kilometerheffing houdt de gemoederen bezig: komt-ie er wel of komt-ie er niet? Als het aan minister Eurlings ligt, bepalen burgers voor een belangrijk deel het antwoord op die vraag. Op anwb.nl kunnen zij hun mening geven. Het lijkt erop dat de publieke opinie zich tegen dit plan heeft gekeerd. En dat is best begrijpelijk, want of de burger uiteindelijk goedkoper uit is met de invoering van de kilometerheffing is nog maar zeer de vraag.

Veel is nog onduidelijk. Hoe hoog wordt het spitstarief? Wat zal de hoogte worden van de nieuwe provinciale belasting? En, heel belangrijk, hoeveel gaat de invoering van deze belasting de overheid en daarmee de burger kosten? Pas als er een antwoord komt op deze vragen, kan worden beoordeeld of de gemiddelde Nederlander er echt niet op achteruitgaat.

En zelfs dan valt nog te bezien of die kosten niet fors hoger zullen worden in de toekomst. De overheid schept immers met dit systeem een prachtige mogelijkheid om, op momenten waarop zij de staatsbegroting maar moeilijk sluitend krijgt, de heffing per kilometer te verhogen. De heilige koe van veel Nederlanders degradeert zo tot een ordinaire melkkoe.

Hardwerkend

Het voorstel van Eurlings is gestoeld op het principe 'de vervuiler betaalt'. Dit principe lijkt prijzenswaardig, maar het is de vraag of toepassing ervan in dit geval echt zo eerlijk is. De mensen die veel autorijden, zijn voornamelijk de economisch actieven, de hardwerkende middenklasse. Op deze mensen draait onze hele economie. Bovendien zijn zij de grootste inkomensbron van de overheid. Zij vormen de aorta van onze maatschappij en iedereen profiteert daarvan. Het is discutabel juist deze mensen extra te belasten voor het rijden in een auto. En het is nog dubieuzer hen ook nog extra te laten betalen in de spits, zoals Eurlings wil.

Ook zijn kanttekeningen te plaatsen bij de privacy van de automobilist. Het systeem van Eurlings registreert nauwkeurig waar de automobilist zich bevindt. Politie en justitie kunnen in bepaalde gevallen deze gegevens gebruiken bij hun opsporingsactiviteiten.

Het is hoog tijd ons eens goed te bezinnen op de vraag of het steeds meer opslaan door de overheid van reis-, bel-, en mailverkeer wenselijk is.

In het huidige plan lijken voldoende zekerheden ingebouwd om privacyrisico's te beperken.

Prikkel

Met dit plan wordt echter een systeem aangelegd dat met een simpele wetswijziging grote gevolgen kan hebben. De overheid houdt zich steeds intensiever bezig met het 'profilen' van burgers, waarbij allerlei gegevens gekoppeld worden. We moeten ons ervan bewust zijn dat alle voorhanden gegevens ook kunnen worden misbruikt. Vertrouwen in de overheid is belangrijk, maar we moeten niet naïef zijn.

Belasting heffen per kilometer moet een prikkel vormen, die mensen ertoe beweegt minder vaak de auto te pakken. Nederland wordt een waar prikkelparadijs. Een accijnsje hier, een beloninkje daar, compensatietje zus en premietje zo: we raken eraan gewend.

Maar aan overmatig gebruik van prikkels zijn grote gevaren verbonden. Het belangrijkste principiële gevaar is dat prikkels op lange termijn demoraliserend werken: door prikkels verliezen keuzen hun morele lading. In plaats dat mensen aan het milieu denken bij hun afweging al dan niet de auto te pakken, zullen ze de beslissing meer en meer laten afhangen van de geldprikkel. Hierdoor zullen ze zich niet langer moreel bezwaard voelen een rondje extra te rijden. Ze betalen er toch voor?

Minder kosten

Files oplossen is belangrijk, maar er zijn alternatieven die makkelijker uitvoerbaar zijn en minder kosten. Waarom investeert Eurlings niet meer in het spoor, zodat de trein een reëel alternatief wordt voor de auto van de zaak? Waarom investeren we niet in het faciliteren van het maatschappelijk middenveld met betrekking tot flexibele werktijden?

Het CDA is altijd tegen een kilometerheffing geweest. Ongetwijfeld had dat te maken met bovenstaande argumenten. Het zijn namelijk christen-democratische argumenten: een kleine overheid, lage belastingen, verantwoordelijkheden aan burgers toevertrouwen. Dat was vast de reden dat Kamerlid Spies én toenmalig Kamerlid Eurlings gereserveerd stonden tegenover de kilometerheffing.

Wat het CDJA betreft was het CDA bij dat standpunt gebleven. Maar op die ene vierkante kilometer daar in Den Haag, heeft minister Eurlings met zijn vrienden rechtsomkeert gemaakt. Dat kunnen nog dure meters worden.

Bron: Volkskrant


Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).