De Kilometer Heffing

Sat 18-Sep-21
18:14:55

Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).


Rol Brussel bij de totstandkoming km-heffing

Datum: Thu 28 January 2010

De wetgeving rond de kilometerheffing is niet zomaar door de vier kabinetten-Balkenende vrijwillig ontwikkeld. De toenemende druk vanuit Brussel om de bpm af te schaffen én om de rechtsongelijkheid binnen Europa op te heffen én de afspraken in het kader van het Kyotoprotocol na te komen, heeft uiteindelijk Den Haag ertoe gedwongen een oplossing te vinden. Bij de huidige oplossing, de km-heffing, is echter de rechtsongelijkheid blijven bestaan, de Nederlandse autobezitter blijft bpm betalen, weliswaar in een andere vorm. Bezitters van een nieuwe(re) auto betalen zelfs dubbel!

Gedurende het jaar 2001/2002 wordt in opdracht van de EU gewerkt aan de zgn. COWI-studie. Dit onderzoek beoordeelt autogerelateerde belastingen als effectief instrument om de CO2-uitstoot te verminderen. Ene Louis Zuidgeest van VROM is de Nederlandse vertegenwoordiger bij dit onderzoek. In 2004 komt VROM met een nieuwe studie 'Optiedocument Verkeersemissies', waarin een zeer groot aantal mogelijke maatregelen (136) wordt omschreven voor de politici in Den Haag om iets te gaan doen aan een de milieudoelstelling. Louis Zuidgeest is wederom betrokken bij deze studie. De drie meest in het oog springende maatregelen zijn:

1. het aanpakken van de meest vervuilende binnenschepen en vrachtwagens;

2. een 'cocktail' aan veranderingen doorvoeren in het belastingregime van personenauto's en in de brandstofaccijnzen op zodanige wijze dat de automobilist meer gaat betalen naarmate hij/zij keuzes maakt die het milieu meer vervuilen;

3. het invoeren van een kilometerheffing voor het wegverkeer.

Ook Brussel zit niet stil en komt in 2005, onder Brits voorzittersschap, met een voorstel voor een richtlijn (= Europese wet) betreffende de harmonisatie van belastingen op personenauto's als effectief instrument om de CO2-uitstoot te verminderen. Tevens is de wet bedoeld om de bestaande rechtsongelijkheden van vrijheid van verkeer van goederen en diensten binnen de EU, veroorzaakt door 25 verschillende belasting regimes, op te heffen. In deze Richtlijn 2005/0130(CNS) van 5 juli 2005 wordt vanuit Brussel aangedrongen om de bpm, de registratiebelasting, binnen de Europese Unie geleidelijk (10 jaar) geheel af te schaffen voor personenauto's, om de volgende redenen: 'De afschaffing van de bpm heeft een gunstige uitwerking op én de veiligheid én het milieu daar zij leidt tot snellere vernieuwing van het totale wagenpark. Verlaging van de aanschafkosten vormt een stimulans voor het vervangen van oude auto's door veiliger, minder vervuilende, zuiniger auto's. Het beginsel om het gebruik en de milieugevolgen van een voertuig te belasten sluit aan bij het basisbeginsel van het Europese milieubeleid dat de vervuiler betaald'.

Als overgangsmaatregel stelt Brussel voor eigenaren van nieuwe auto's die nog wel recent bpm betaald hebben financieel te compenseren om dubbele betaling van de bpm te voorkomen. Saillant detail is dat het referendum over de Europese grondwet plaatsvond op 1 juni 2005. Als de Nederlandse bevolking geweten had dat Brussel ook inwonervriendelijke wetgeving nastreefde, was de uitkomst van het referendum wellicht anders geweest. Interessant is de reactie d.d 3 oktober 2005 van de Nederlandse regering (Balkenende II) op deze Richtlijn 2005/0130(CNS) waarbij, als door een wesp gestoken, Den Haag stelt dat deze richtlijn niet 'binnen de reikwijdte van de bevoegdheid van de Europese Unie valt.een overbodige inmenging op een terrein waar de EU geen bevoegdheid heeft'. Verder meent Balkenende II dat: '. Afschaffing van de bpm leidt naar verwachting tot meer grotere (zwaardere, minder zuinige) auto's, ook indien gelijktijdig de motorrijtuigenbelasting wordt verhoogd'.

Onder Duits, en daarna onder Portugees, voorzitterschap, wordt in 2007 een aangepaste versie van de richtlijn opnieuw in de Europese Raad (2828e zitting, Persdocument C/07/251) besproken, maar er komt wéér geen akkoord. Wouter Bos vertegenwoordigde Nederland tijdens deze zitting. Laten we hopen dat Europa uiteindelijk Nederland zal dwingen de rechtsongelijkheid op te heffen. De 3,5 miljard euro die de bpm jaarlijks oplevert, is voor de Nederlandse regering belangrijker dan het milieu en/of de files.

Egbert van der Veen, Markelo

Bron: WUZ (Wat U Zegt)


Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).