De Kilometer Heffing

Sat 18-Sep-21
19:21:12

Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).


Ledenpeiling kilometerprijs start 23 januari

Datum: Wed 13 January 2010

Afhankelijk van goedkeuring door de bondsraad, start de ANWB vanaf 23 januari een ledenpeiling over de kilometerprijs. De ANWB zal in de bondsraadvergadering van 23 januari haar visie op de Wet kilometerprijs en het verdere beïnvloedingstraject zoals dat nu is uitgestippeld in de richting van de Tweede Kamer, ter goedkeuring voorleggen aan de Bondsraad, de ledenraad van de ANWB. Onderdeel van het voorstel is een grootschalige peiling, waaraan alle leden van de ANWB kunnen deelnemen. Met de ledenpeiling biedt de ANWB haar leden de gelegenheid een bijdrage te leveren aan de besluitvorming in de Kamer.

De ANWB neemt momenteel, zeer bewust, geen stelling in als voor- of tegenstander van de Wet kilometerprijs. De bond wil eerst een nauwkeuriger beeld hebben van het oordeel van haar leden, met name waar het de verschillende onderdelen van de wet en de thans door de Minister voorgestelde uitwerking daarvan betreft. De argumenten die de leden aanvoeren in hun beoordeling vormen voor de Kamer belangrijke aanknopingspunten, voor concrete verbeteringen van de wet, maar ook voor de gehele besluitvorming erover. Met het oog daarop heeft de ANWB gekozen voor een ledenpeiling en niet voor een - veel eenvoudiger- referendum, waarin men zich slechts met een ja of nee over de wet kan uitlaten.

Opvallend is, dat het niet de onderliggende principes zijn die discussie oproepen. De ANWB leidt dit af uit de vele reacties en vragen van leden en uit de commentaren en meningen die de afgelopen periode in de (sociale) media waren te lezen.

Veel mensen zeggen nee tegen het wetsvoorstel vanwege het alom gevoelde wantrouwen jegens de overheid, de vele resterende onduidelijkheden en de onzekere effecten daarvan voor de automobilist. De ANWB vindt het begrijpelijk dat mensen geen ja zeggen zolang er op essentiële punten geen uitsluitsel is en het vooralsnog onduidelijk is hoe er met kritiekpunten zal worden omgegaan door Minister en Kamer.

Als de Bondsraad van de ANWB zijn goedkeuring geeft aan de ledenpeiling, zal daarmee op 23 januari direct een begin worden gemaakt. De ANWB hoopt dat de resultaten beschikbaar zijn vóór het hoofdlijnendebat dat de Tweede Kamer over het onderwerp zal voeren.

Bron: ANWB


Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).