De Kilometer Heffing

Sun 19-Sep-21
01:55:09

Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).


Kilometerprijs: meeste mensen gaan minder betalen

Datum: Fri 13 November 2009

Alle weggebruikers gaan in de komende jaren betalen voor het gebruik van hun auto en niet langer voor het bezit ervan. Door de kilometerprijs halveren de files en gaat het milieu er op vooruit. De ministerraad heeft op voorstel van minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat ingestemd met toezending aan de Tweede Kamer van het wetsvoorstel Kilometerprijs.

De Motorrijtuigenbelasting (MRB) en de aanschafbelasting (BPM) worden afgeschaft. In plaats daarvan komt er een prijs voor elke kilometer die in Nederland wordt gereden, van snelweg tot woonerf. Dat betekent dat de gebruiker gaat betalen. De opbrengsten uit de kilometerprijs zullen niet méér zijn dan de 'oude' belastingen samen. Hierdoor gaat 59 procent van de automobilisten er in het nieuwe stelsel op vooruit. De opbrengsten van de kilometerprijs gaan rechtstreeks naar het infrastructuurfonds. Uit dit fonds worden wegen, spoorlijnen en andere infrastructuur aangelegd.

Hoe schoner en bewuster er gereden wordt, hoe minder men betaalt. Uit onderzoek blijkt dat daardoor het aantal autokilometers met ongeveer 15 procent zal afnemen en de files worden gehalveerd. Ook is de verwachting dat het aantal verkeersdoden met 7 procent afneemt. Weggebruikers gaan alternatieven benutten waardoor het gebruik van het openbaar vervoer met 6 procent zal toenemen. Ook het milieu is gebaat bij de kilometerprijs. De uitstoot van CO2 en fijnstof nemen met meer dan 10 procent af. Verder worden door de afschaffing van de BPM (25 procent van de prijs) auto's goedkoper. De totale welvaartsbaten van dit systeem zijn 1 miljard euro per jaar.

Voor elke kilometer wordt een basistarief betaald. Het tarief is net als nu verschillend voor verschillende categorieën voertuigen: personenauto's, bestelauto's particulier/ondernemer, autobussen en vrachtwagens. De hoogte van dit basistarief voor personenauto's hangt net als nu af van de CO2 uitstoot. Bij andere voertuigen blijft het gewicht bepalend voor het basistarief. Gewicht is sterk verbonden met de CO2 uitstoot. Het gemiddelde tarief voor een personenauto ontwikkelt zich tot 2018 als volgt:

 • 2012 - 3,0
 • 2013 - 3,5
 • 2014 - 4,0
 • 2015 - 4,6
 • 2016 - 5,3
 • 2017 - 6,1
 • 2017 - 6,7

  Noot) Dit zijn tarieven bij maximum gedragseffecten en zonder houdbaarheidsverlies. Als de gedragseffecten lager zijn, worden de tarieven naar rato bijgesteld. Als er geen gedragseffect optreedt dan is gemiddeld eindtarief 5,8 cent.

  Naast dit basistarief maakt de wet het mogelijk om een spitstarief te heffen. Dit is voorzien voor structurele knelpunten in het wegennet en potentiële sluiproutes. Per locatie wordt in lagere regelgeving besloten of er een spitstarief komt.

  Gehandicaptenvoertuigen, landbouwtrekkers, motorvoertuigen met een beperkte snelheid, taxi's, oldtimers van voor 1987 en alle OV-bussen blijven net als nu vrijgesteld van betaling. Ook motoren gaan geen prijs per kilometer betalen. Voor buitenlandse voertuigen wordt een alternatief betalingssysteem opgezet.

  Het kabinet ziet mobiliteit als een voorwaarde voor economische groei en als een verworvenheid die mensen de kansen biedt zich te ontplooien en te ontspannen. Sinds de jaren zestig is het aantal autokilometers vertienvoudigd. Naar verwachting groeit de mobiliteit tot 2020 met nog eens 40 procent. Om een goede doorstroming op de weg te garanderen is naast het bouwen van infrastructuur beprijzen per kilometer noodzakelijk. Weggebruikers zullen daardoor bewuster gebruik maken van hun auto waardoor de bereikbaarheid verbetert.

  In elk voertuig komt een GPS-apparaatje dat bijhoudt hoeveel, wanneer en waar er gereden wordt. Deze voorziening verzendt de informatie naar een inningskantoor waar de rekening wordt opgemaakt. Automobilisten kunnen straks kiezen voor een provider die aanvullende diensten levert bij deze voorziening, zoals routenavigatie. De informatie die door de voorziening wordt verzonden is wettelijk en technisch beschermd. Alleen de automobilist gaat over deze gegevens. De overheid ontvangt geen reisgegevens en kan geen auto's volgen. Zo is de privacy van weggebruikers gewaarborgd.

  Met de introductie van de kilometerprijs stappen bijna negen miljoen weggebruikers over op een nieuw systeem. Zorgvuldigheid gaat hierbij boven snelheid. Zo zijn er nu al pilots waarin de techniek en prijsprikkels met succes worden getest in de praktijk. Voor deze kabinetsperiode is onder meer de ambitie om het wetgevingsproces afgerond te hebben en de techniek te testen. Tot die tijd hebben de minister en de Tweede Kamer heldere beslismomenten ingesteld om stap voor stap te bouwen aan de kilometerprijs.

  Bijlagen bij de Wet kilometerprijs

  Naast de Wet kilometerprijs is ook een groot aantal documenten naar de Tweede Kamer gestuurd. Het gaat om onder andere onderzoeken en kamerstukken met betrekking tot de kilometerprijs. Deze documenten zijn op een aparte pagina in het dossier Kilometerprijs te vinden:

 • http://www.verkeerenwaterstaat.nl/onderwerpen/mobiliteit_en_bereikbaarheid/kilometerprijs/meer_informatie/095_downloads_bij_wet_op_kilometerprijs/index.aspx

  Bron: Ministerie Verkeer en Waterstaat


  Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).