De Kilometer Heffing

Thu 23-Sep-21
01:53:29

Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).


Propagandaproef Amsterdam kost Nederlandse belastingbetaler 38 miljoen Euro.

Datum: Wed 11 November 2009

Gemeente Amsterdam - Raadscommissie voor Verkeer, Vervoer en Infrastructuur, Dienstverlening, Volkshuisvesting en Monumenten

Agendapunt, woensdag 11 november 2009

Nummer BD2009-007872

Dienst dienst ivv

Portefeuille 29

Agendapunt TKN 8

Onderwerp

Proef Betaald Rijden, stand van zaken najaar 2009

Gevraagd advies

Kennis te nemen

Korte toelichting (bestuurlijke context)

In het kader van de Task Force Mobilitieitsmanagement, een samenwerking tussen het bedrijfsleven en de regionale overheden, wordt de Proef Betaald Rijden Amsterdam uitgevoerd.

Het doel van de proef is ten eerste autoforenzen een financiële prikkel te geven om niet met de auto in de spits naar Amsterdam te reizen en daarnaast om leerervaringen op te doen met de techniek en financiële afhandeling van het systeem betaald rijden. De proef simuleert het systeem van Anders Betalen voor Mobiliteit, dat de minister van Verkeer en Waterstaat wil invoeren. Daarbij vervallen de vaste belastingen voor het bezit van de auto en in plaats daarvan wordt per gereden kilometer een bedrag in rekening gebracht. De proef kent een looptijd van drie jaar, van 2010 tot en met 2012.

Amsterdam voert namens het Platform Bereikbaarheid Metropoolregio Amsterdam de proef uit. De proef wordt gefinancierd uit de door VenW toegekende subsidie, welke is aangevuld door provincie en stadsregio.

Onderbouwing gevraagd advies

Tijdens de proef krijgen de deelnemers een vast bedrag per maand (ruim € 100), ter compensatie van de betaalde wegenbelasting en BPM en betalen zij per gereden kilometer een basistarief en in de spitsuren een (hoger) spitstarief. Over de precieze bedragen vindt afstemming plaats met het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. In 2010 wordt gestart met 1000 vrijwilligers, die via het bedrijfsleven geworven worden. Het streven is in 2012 uiteindelijk met 10.000 vrijwilligers de proef uit te voeren. De opschaling vindt plaats in vier tranches: 2010 1000 deelnemers, begin 2011 3000 deelnemers, eind 2011 5000 deelnemers, 2012 10000 deelnemers. De proef kent een looptijd van maximaal drie jaar.

In de afgelopen maanden heeft de aanbesteding plaatsgevonden voor het complete systeem dat nodig is voor de proef, dat wil zeggen:

 • Een op GPS gebaseerd systeem dat afgelegde kilometers in Nederland vastlegt, onderscheiden naar tijd en plaats
 • Het betalen van een maandelijks bedrag aan de deelnemers
 • Het maandelijks factureren van de gereden kilometers
 • Eventueel een of meer aanvullende diensten die bijdragen aan de doelstellingen van de proef.

  Op 26 oktober is het raamcontract getekend met ARKON, die deze diensten gaat leveren.

  De deelnemers worden in opdracht van Amsterdam door Verkeer.advies geworven met medewerking van het bedrijfsleven.

  Het beschikbare budget is bepalend voor de omvang van de proef. Als mocht blijken dat de kosten per deelnemer groter zijn dan geraamd, wordt het aantal deelnemers zodanig verminderd dat de proef binnen het budget past. De gemeente loopt derhalve geen financiele risico's.

  Stukken

  Meegezonden stukken Achtergronden Proef Betaald Rijden Amsterdam

  Ter inzage gelegde stukken geen

  Uitgenodigde andere raadscommissies

  nvt

  Behandeling in de gemeenteraad

  Financiele toelichting

  De totale proef is begroot op € 38 miljoen. Daarvan komt 75 % van het ministerie van Verkeer en Waterstaat, de overige 25 % van de regionale BDU-houders (de provincies Noord-Holland en Flevoland en de SRA).

  Extern overleg

  Platform Bereikbaarheid Metropoolregio Amsterdam, akkoord

  Advies raadscommissie

  Behandelend ambtenaar

  dienst ivv, Ton Buffing, 556.5239


  Onderbouwing gevraagd advies

  Onderwerp

  Proef Betaald Rijden, stand van zaken najaar 2009

  Gevraagd advies

  Argumenten

  Kanttekeningen

  Uitvoering

  Aanvullende communicatie

  Bron: Gemeente Amsterdam


  Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).