De Kilometer Heffing

Sat 18-Sep-21
19:59:11

Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).


Verslag Vaste Commissie Verkeer en Waterstaat

Datum: Wed 11 November 2009

ONGECORRIGEERD STENOGRAM

(Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend)

 • 0: OSV
 • 1: 2009-2010
 • 2: 15
 • 3: WordXP
 • 4: Stenografisch verslag van een wetgevingsoverleg van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat<1>
 • 5: Woensdag 11 november 2009
 • 6: 15.30 uur
 • 7: <Geef Vetnummer> <Geef Vette titel>
 • 8: Nr. <Vul het Stuknummer in>
 • 10: 1 Samenstelling:

  VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG

  De vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat <1> heeft op 11 november 2009 overleg gevoerd over het begrotingsonderzoek Verkeer en Waterstaat over 2010.

  Van het overleg brengt de commissie bijgaand stenografisch verslag uit.

  De voorzitter van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat, Jager

  De griffier van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat, Sneep

  Voorzitter: Jager

  Aanwezig zijn vijf leden der Kamer, te weten: Aptroot, Jager, Koopman, Mastwijk en Roefs.

  Aan de orde is de behandeling van:

 • het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2010 (32123A);
 • het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2010 (32123-XII);
 • de brief van de minister van Verkeer en Waterstaat d.d. 15 september 2009 houdende het MIRT Projectenboek 2010 (32123A, nr. 3);
 • de brief van de minister van Verkeer en Waterstaat d.d. 4 november 2009 inzake de toezegging over verbetering van de informatievoorziening bij het WGO van 24 juni 2009 (32123A, nr. 8);
 • de brief van de minister van Verkeer en Waterstaat d.d. 10 november 2009 houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake de vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2010 (32123A, nr. 9);
 • de brief van de minister van Verkeer en Waterstaat d.d. 10 november 2009 houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake de vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2010 (32123-XII, nr. 8).

  De voorzitter:

  Ik heet iedereen van harte welkom. Ik open het wetgevingsoverleg over de begroting van Verkeer en Waterstaat. Omdat de minister er nog niet is, schors ik de vergadering.

  De heer Aptroot (VVD):

  Hoe lang wachten wij nu nog? De minister is altijd te laat, maar meestal slechts een beperkt aantal minuten. Ik ben het wel een beetje zat om altijd maar op de minister te moeten wachten.

  De voorzitter:

  Ik ben het helemaal met u eens. Op dit moment wordt geprobeerd om verbinding met hem te krijgen.

  De heer Koopmans (CDA):

  Mijn teksten worden er niet aardiger op, moet u hem laten weten.

  De vergadering wordt van 15.36 uur tot 15.45 uur geschorst.

  De voorzitter:

  De minister is nog steeds niet gearriveerd. Ik heb met de leden afgesproken dat zij ieder iets mogen zeggen, in elk geval de rapporteur. De heer Aptroot heeft een punt van orde.

  De heer Aptroot (VVD):

  Ik ben nu niet meer bereid, te overleggen met de minister. Dat is niet omdat hij een keer te laat is. Hij is altijd te laat. Nu zitten wij inmiddels een kwartier te wachten. Gezien het werk dat de heer Koopmans heeft gedaan, die namens ons rapporteur is, wil ik wel even naar hem luisteren. Hij wil ook een motie indienen. Die steun ik en daarna vertrek ik. Ik blijf niet als een malloot hier zitten wachten op de minister, die gewoon in dezen niet fatsoenlijk omgaat met de Kamer. Op veel andere punten heb ik geen kritiek op hem, maar dit is gewoon structureel.

  De voorzitter:

  Ik kan de commissie zeggen dat er nog geen contact is geweest met de minister, dus ik weet niet of hij onderweg is. Ik geef nu de heer Koopmans het woord, als rapporteur namens de commissie. Daarna sluit ik de vergadering.

  De heer Koopmans (CDA):

  Voorzitter. Ik heb inderdaad een hoop werk verzet, maar dat laat ik maar even achterwege. Als de minister niet geïnteresseerd is in onze teksten, ben ik niet geïnteresseerd in zijn antwoorden. Ik wil nog een motie indienen.

  De Kamer,

  gehoord de beraadslaging,

  verzoekt de regering om een aangepast, goedkoper businessmodel te maken voor de Nationale Databank Wegverkeersgegevens, waarbij er primair wordt uitgegaan van (de vragen van) de automobilist en er meer informatie vanuit de markt wordt gebruikt,

  en gaat over tot de orde van de dag.

  De voorzitter: Deze motie is voorgesteld door het lid Koopmans. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

  Zij krijgt nr. 9 (32123-XII).

  De heer Koopmans (CDA):

  Ik zou hieraan willen toevoegen dat ik graag zie dat het aangepaste, goedkopere businessmodel binnen een maand aan de Kamer wordt gestuurd.

  Mevrouw Roefs (PvdA):

  Voorzitter. Ik heb in mijn voorbereiding zes concrete vragen over ProRail geformuleerd. Ik verzoek u of u mijn vragen wilt doorgeleiden naar de minister en hem wilt vragen om mij daar schriftelijk antwoord op te geven zodat ik bij de behandeling van de begroting gebruik kan maken van de antwoorden.

  De voorzitter:

  Wij zullen de vragen schriftelijk via de Griffie doorgeleiden naar het ministerie.

  De heer Mastwijk (CDA):

  Voorzitter. Dat is ook mijn voorstel. Ik heb ook wat vragen. Ik verzoek u die via de Griffie aan de minister te zenden met het verzoek deze buitengewoon intrigerende vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.

  De heer Aptroot (VVD):

  Voorzitter. Ik heb ook een enkele vraag. Wat mij betreft, wordt daarvoor ook deze procedure gevolgd.

  De voorzitter:

  Dat zullen wij op die manier doen. Aangezien er niets meer aan de orde is, sluit ik dit wetgevingsoverleg.

  Sluiting 15.47 uur.

  Bron: Tweede Kamer


  Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).