De Kilometer Heffing

Mon 20-Sep-21
09:57:24

Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).


Wetsvoorstel Wet op de kilometerprijs naar Raad van State

Datum: Tue 02 December 2008

De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het wetsvoorstel Wet op de kilometerprijs voor advies naar de Raad van State wordt gezonden. De wet heeft als doel om de automobilisten te laten betalen naar gebruik, de bereikbaarheid te vergroten en de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren. Het kabinet heeft in het Coalitieakkoord afgesproken een systeem van kilometerbeprijzing - betalen per gereden kilometer gedifferentieerd naar tijd, plaats en milieukenmerken - in te voeren. De bpm (belasting van personenautos en motorrijwielen) die bij aanschaf van een nieuwe auto is verschuldigd en de motorrijtuigenbelasting worden daarbij vervangen door het kilometertarief. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden naar verwachting in het voorjaar van 2009 openbaar bij indiening van het wetsvoorstel bij de Tweede Kamer.

Volledige bericht

De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het wetsvoorstel Wet op de kilometerprijs voor advies naar de Raad van State wordt gezonden. De wet heeft als doel om de automobilisten te laten betalen naar gebruik, de bereikbaarheid te vergroten en de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren.

Het kabinet heeft in het Coalitieakkoord afgesproken een systeem van kilometerbeprijzing - betalen per gereden kilometer gedifferentieerd naar tijd, plaats en milieukenmerken - in te voeren. De bpm (belasting van personenautos en motorrijwielen) die bij aanschaf van een nieuwe auto is verschuldigd en de motorrijtuigenbelasting worden daarbij vervangen door het kilometertarief. Dit steunt onder meer op het zogenoemde eerlijkheidsprincipe, wat inhoudt dat de automobilisten (gezamenlijk) niet méér, maar anders gaan betalen voor mobiliteit. De ministerraad had op vrijdag 30 mei 2008 al een besluit genomen over de budgettaire aspecten van de invoering van deze plannen.

In het wetsvoorstel is vastgelegd wie waarvoor betalingsplichtig wordt, wat de uitzonderingen zijn, welke tarieven er gelden, hoe verschuldigde bedragen worden geïnd, welke instrumenten van dwangvordering kunnen worden ingezet en hoe het toezicht en handhaving is geregeld. Hoe de rol van private partijen zal zijn bij de inning en dwangvordering staat op dit moment nog niet vast.

Naar verwachting wordt het wetsvoorstel in het voorjaar van 2009 bij de Tweede Kamer ingediend. Op dat moment worden de tekst van het wetsvoorstel en het advies van de Raad van State openbaar.

Bron: Ministerie van Financiën, 28-11-2008, internetpersbericht www.minfin.nl

Bron: Price Waterhouse Coopers


Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).