De Kilometer Heffing

Fri 17-Sep-21
07:20:23

Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).


Kabinet laat burger in de kou staan

Datum: Mon 03 November 2008

Algemeen

Belofte maakt schuld. Vandaag behandelen we het belastingplan voor 2009. Het kabinet heeft tijdens Prinsjesdag ondubbelzinnig toegezegd dat niemand er in 2009 in koopkracht op achteruit zou gaan!

De PVV, samen met vele deskundigen, trekt deze belofte ernstig in twijfel.

De energieprijzen zullen met 20% stijgen en ook de prijzen van levensonderhoud laten een snel stijgende lijn zijn. Het vertrouwen van producenten en consumenten is nog nooit zo laag geweest en zelfs de president van DNB spreekt over een recessie die onafwendbaar lijkt. Het Belastingplan 2009 geeft in de verste verte invulling aan deze belofte. In de marge wordt hier en daar een beetje gesleuteld als ware het een onderhoudswet. Echte significante wijzigingen staan er niet in! Het ontbreekt aan daadkracht.

De PVV wil daarom hier nogmaals klip en klaar vragen aan de staatssecretaris: Waarom doet u niets aan lastenverlichting van de burgers. De enige manier om een recessie te verzachten en de economie weer vlot te trekken is door meer koopkracht aan de burgers te geven.

Ook in Amerika heeft men dat in de gaten. Daar wordt zwaar ingezet op belastingverlaging voor middle incomes en op renteverlaging (tot 1%). Ook in het VK verlaagt men de overdrachtsbelasting. Allemaal maatregelen om de economie weer vlot te trekken en wat doet dit kabinet: Niets! Het sluit haar ogen voor de boze enge wereld om haar heen en gaat stoïcijns door waaraan met ooit is begonnen. Dit kabinet negeert de recessie!

Minister Bos biedt alle financiële instellingen een lekkere warme trui aan om zich te beschermen tegen deze gure winterse dagen. Maar hij laat ondertussen de Nederlandse burgers in de kou staan. De voedselbanken hebben het nognooit zo druk gehad!

Zelfs een onschuldig voorstel van het FNV om de mensen de mogelijkheid te geven hun eigen spaarloon op te nemen voor de kerst, wordt door dit kabinet afgeschoten. Hoe is het mogelijk! De mensen moeten kou lijden, terwijl het kabinet verder gaat met Sinterklaas spelen. Dit is de omgekeerde wereld.

Ook bereikten ons gisteren het berichten dat Nederlanders interen op hun spaarcenten. In september hebben de Nederlanders 3 mld aan spaargeld opgenomen, waar is dit geld heen gegaan? Dit kabinet en deze staatssecretaris weigert zelfs om mensen hun eigen gespaarde geld terug te geven. De burgers moeten maar kou leiden, zolang dit kabinet en de grote banken er maar warmpjes bij zitten. Men zorgt goed voor zichzelf!

De PVV heeft in haar tegenbegroting een poging ondernomen om te snoeien in alle onzinnige overheidsuitgaven. Met het grootste gemak wisten wij € 4 mld vrij te spelen en dit bedrag kan zelfs met een veelvoud worden verhoogd in de komende jaren (tot meer dan € 16 mld). Deze € 4 miljard geven wij in zijn geheel terug aan de burger middels een structurele belastingverlaging van 4% in de 2e schijf. Dit betekent € 500 netto per jaar aan koopkrachtverbetering voor iemand met een modaal inkomen.

Het kabinet houdt vast aan een economische groei van 1,25% in 2009, terwijl zelfs de DNB (Henk Brouwer/ Nout Wellink) rekening houdt met stilstand en zelfs een kleine krimp. De minister van Financien durft zelfs de term recessie niet in zijn mond te nemen, terwijl de recessie in vrijwel alle omliggende landen in full swing is. Hoe blind kun je zijn!

De belastingdruk is in Nederland onevenredig hoog en zelfs Willem Vermeend (PvdA) pleit voor lagere en eenvoudigere belastingen. Dit is met name noodzakelijk om de economie draaiende te houden, die nu dreigt stil te vallen.

De PVV wil daarom dat energiebedrijven worden afgeremd. Een energiebedrijf moet geen winst willen maken over de ruggen van de burgers. Deze financiële winter is al streng genoeg en het is dan ook abject dat de energiebedrijven (die er ook warmpjes bijzitten) woekerwinsten maken om die vervolgens uit te delen aan dikke salarissen en dikke dividenden voor decentrale overheden. Dit kabinet verschuilt zich achter een rekenmethode op basis waarvan de energietarieven worden vastgesteld, maar het eerste energiebedrijf dat geen winst maakt, moet nog geboren worden!

De PVV is ook van mening dat het huidige belastingstelsel is uitgegroeid tot een spaghettimonster van complexe regelgeving. Zelfs professionele belastingadviseurs en inspecteurs zien af en toe door de bomen het bos niet meer. Het doet me daarom deugd dat deze staatssecretaris, als man uit de praktijk, de ambitie heeft dit stelsel flink te vereenvoudigen. Ook in dit belastingplan worden daartoe eerste stappen gezet.

Maar wat ons dan wel heel erg verbaast dat initiatieven van nota bene het CPB (Trouw: directeur Teulings 22 oktober 2008) om het stelsel te vereenvoudigen gelijk in de wind worden geslagen. Terwijl we allemaal weten dat het veel simpeler kan en ook veel simpeler moet.

Het belastingplan staat vol met goede voornemens om het belastingstelsel in de toekomst te vereenvoudigen. Maar het kabinet komt niet veel verder dan nadenken.

Het kabinet denkt over veel zaken na, zoals:

 • Het afschaffen van het urencriterium voor de MKB winstvrijstelling per 2010
 • Het omzetten van de zelfstandigenaftrek in de MKB winstvrijstelling
 • Het definitief verlagen van het MKB tarief als de EC de groepsrentebox afwijst
 • Een tijdelijke no-risk polis in te voeren
 • Afschaffen spaarloonregeling en de herziening levensloopregeling
 • Uniformeren van het loonbegrip (kabinet belooft een studie)
 • Vereenvoudigen van het Toeslagencircus

  Het kabinet denkt veel na, maar alle vereenvoudigingen boven de markt hangen, maar het wordt tijd om door te pakken en met structurele vereenvoudigingen te komen. Een gemiste kans!

  Het huidige belastingsysteem prikkelt mensen nauwelijks om meer of überhaupt te gaan werken (dhr. Teulings CPB directeur). Dit is precies de reden waarom de PVV constant pleit voor verlaging van de belastingen voor werkenden. We kunnen wel € 2 miljard uitgeven aan allerlei re-integratieprojecten, maar zolang mensen niet financieel geprikkeld worden, is dit weggegooid geld.

  Werken moet weer lonen.

  Het kabinet is ook een jongleert ook met ballen gebakken lucht. Eerst kondigt men een BTW verhoging aan om het vervolgens met veel poeha weer terug te draaien. Het kabinet introduceert eerst een onuitvoerbare verpakkingsbelasting om het vervolgens weer met terugwerkende kracht te vereenvoudigen. Het kabinet introduceert eerst een vreselijke vliegtaks om deze vervolgens weer te versoepelen onder druk van de Marokaanse en Turkse lobby.

  Hetzelfde gaan we straks zien met de Kilometerheffing, (BPM, MRB), OV chipkaart, het rookverbod, het CO2 emissiesysteem, de BU-regeling, de AWBZ, de WMO en de WBSO, etc. Allemaal maatregelen die de belastingbetaler veel geld kosten en uiteindelijk niet blijken te werken. Vanaf deze plek wil ik het kabinet oproepen om niet zomaar allerlei niet doordachte maatregelen in de wereld te gooien voor veel onrust in de samenleving zorgen om ze daarna met voortschrijdend inzicht weer te moeten repareren. Dit is regeren volgens het trial and error principe.

  Europa

  Het kabinet doet het imago van Nederland als het braafste jongetje van de Europese klas weer eer aan met dit Belastingplan. We zien dit terug in zaken als:

 • BTW vrijstelling voor (para) medische beroepen, waarbij in andere lidstaten wel (buitenlandse) opleidingen worden erkend en dus zijn vrijgesteld (*)
 • BTW vrijstelling op externe vermogensbeheerdiensten aan pensioenfondsen (Ierland, Luxemburg)
 • BTW vrijstelling op uitbestede diensten voor betalingsverkeer (VK, Ierland, DK hanteren een ruimer vrijstellingsregime)
 • Als enige EU-land introduceert Nederland een verpakkingsbelasting en vliegtaks. Concurrentienadeel
 • Nederland introduceert een accijnsverhoging op bier van 30%, waardoor we ons zelf uit de markt prijzen t.o.v. buurlanden. 1 hectoliter bier in Duitsland belast met € 9,45 en in Nederland na de verhoging met € 32,64 accijns.

  De PVV roept daarom de Staatssecretaris op om alle maatregelen te toetsen aan wat andere lidstaten doen in Europa. Het wordt tijd dat Nederland niet het braafste jongetje, maar het stoutste jongetje van de Europese klas wordt.

  Ondernemerschap

  Het kabinet wil ondernemerschap bevorderen door meer winst maken aantrekkelijker te maken. Maar door het voornemen om de zelfstandigenaftrek af te bouwen en te vervangen door een verruiming van de MKB winstvrijstelling, gaat de Staatssecretaris voorbij aan het feit dat niet alle bedrijven meer winst kunnen maken. De verruiming van de winstvrijstelling mag niet ten koste gaan van ondernemingen met een kleine of zelfs geen winst.

  Het kabinet verhoogt de MKB winstvrijstelling naar 10,7% (was 10%), mits voldaan wordt aan het urencriterium (1225 uur per jaar). De vraag is wel hoe deze regeling uitpakt voor deeltijdondernemers en hybride (met een baan) ondernemers, daar het urencriterium nog steeds van kracht blijft? Wanneer gaat het onzinnige urencriterium op de helling?

  Ook verlaagt het kabinet het MKB tarief in de vennootschapsbelasting (tijdelijk?) tot 20% (was 23%) voor winsten tot een bedrag van € 250.000. Deze verlaging geldt alleen voor 2008 ter compensatie van het niet doorgaan van de rentebox.

  De PVV vindt deze tariefsverlaging prima, maar begrijpt niet dat het MKB moet worden gecompenseerd voor de impasse met de groepsrentebox, daar deze ondernemers van deze rentebox het minst gebruik zullen maken.

  Ook de tijdelijkheid van deze maatregel verbaast ons. Op basis van dergelijke douceurtjes is moeilijk om een organisatie te sturen.

  Verwacht de Staatssecretaris dat de rentebox op korte termijn zal worden goedgekeurd door de EC.

  Tenslotte vraagt de PVV zich af waarom de WBSO moet worden verruimd. Wat is het effect geweest van deze subsidie tot nu toe. Wat kost deze regeling wel niet en wat levert hij op?

  Inkomensbeleid

  Doorwerkbonus en houdbaarheidsbijdrage

  De PVV vindt het prima dat mensen worden gestimuleerd om langer door te werken na hun 62ste , maar de PVV vindt niet dat dit ten koste mag gaan van mensen die hiervoor niet (kunnen) kiezen. Is het zo dat mensen die doorwerken na hun 62ste , worden ontzien bij de houdbaarheidsbijdrage, waardoor deze groep extra wordt bevoordeeld ten opzichte van mensen die niet doorwerken.

  De PVV vraagt daarom aan de Staatssecretaris om af te zien van de houdbaarheidsbijdrage. Deze 65 plussers hoeven niet mee te betalen aan hun eigen AOW, dat hebben ze hun leven lang al gedaan. Deze groep verdient beter!

  Daarnaast vraagt de PVV waarom de doorwerkbonus niet maandelijks in de loonbelasting (voorheffing IB) kan worden verrekend en waarom dit achteraf gebeurt bij de aangifte IB. Mensen hebben dit geld nodig voor hun maandelijkse lasten en niet als cadeautje achteraf! Kan de minister dit veranderen?

  koopkrachtpakket 2009

  Het koopkrachtpakket levert de staat in 2009 € 428 miljoen op, doordat de meeste heffingskortingen worden verlaagd en de belasting in de 2e schijf wordt verhoogd (0,15%). Dit betekent dus weer koopkrachtverlies voor een grote groep werkenden. Het kabinet zet in op verdere nivellering door de arbeidskorting inkomensafhankelijk te maken. Het is weer Jan Modaal die de rekening betaalt, terwijl we juist hem zouden moeten koesteren en belonen. Hij is het die elke dag in de file staat om zijn steentje bij te dragen aan de economie. Wanneer doet dit kabinet iets voor Suzan the Nurse.

  Mobiliteit en vergroening

  Het kabinet zet haar vergroeningsagenda door. De milieuhysterie is inmiddels zo ver doorgeschoten dat dit kabinet zich nog nauwelijks hoeft te verantwoorden voor fiscale maatregelen om de CO2 uitstoot te beperken. De vraag of het iets toevoegt aan het milieu is hierbij minder relevant; het is in ieder geval goed voor de schatkist en daar gaat het om!

  Het kabinet gaat steeds een tandje verder met het aanscherpen van de CO2 norm, zodat we straks allemaal gedwongen worden om in een VW Lupo te gaan rijden. Maar is er wel eens gekeken naar de veiligheid van dat soort auto's en dan heb ik het niet eens over comfort.

  De PVV heeft wel nog twee vragen over de vergroening van mobiliteit.

  Afgesproken was dat de kilometerheffing in de plaats zou komen voor de BPM en MRB. Nu blijkt dat de BPM toch nog twee jaar (op basis van CO2 uitstoot i.p.v. cataloguswaarde) blijft bestaan na de volledige introductie van het rekeningrijden. Hoe is dit te verklaren?

  Het rekeningrijden voor personenauto's wordt geïntroduceerd in de periode van 2012 t/m 2016. Maar in 2012 bestaat ook nog de BPM en de MRB. In hoeverre worden mensen die het eerst aan de beurt zijn benadeeld t.o.v. mensen die als laatste aan de beurt zijn met het rekeningrijden. Dit ook met het oog op de aanschaf van een auto. Iemand die in 2012 een auto heeft gekocht betaalt veel meer BPM, dan iemand die in 2016 een auto koopt.

  Als gevolg van de stijgende brandstofprijzen zijn de kosten voor mobiliteit aanzienlijk gestegen, terwijl de onbelaste km-vergoeding gelijk is gebleven. Ook de BTW-inkomsten van de overheid zijn gestegen als gevolg stijgende brandstofkosten. Een stijging van 5 cent aan de pomp leidt tot 0,8 cent meer BTW voor de schatkist. Is de Staatssecretaris bereid om te onderzoeken of de huidige km-vergoeding nog kostendekkend is en naar boven dient te worden bijgesteld. Als zelfs het FNV en de Stichting MNO (Multi nationale ondernemingsradenoverleg) hiervoor pleiten, wil dat toch wel wat zeggen.

  Overige onderwerpen Belastingplan 2009

  BTW vrijstelling (para) medische diensten

  Heeft de Staatssecretaris een inventarisatie gemaakt van welke (buitenlandse) medische opleidingen in andere EU-lidstaten wel worden erkend en welke niet. Gezamelijke europese aanpak is onontbeerlijk met het oog op fiscale neutraliteit (restrictie opgenomen in de 6e richtlijn EU).

  Verpakkingsbelasting

  Deze belasting blijft natuurlijk bizar. Het is een nationale kostprijsverhogende belasting met geen enkel effect op het milieu en die ons bedrijfsleven op concurrentieachterstand plaatst in EU.

  Ons bereiken berichten dat de lijst met logistieke hulpmiddelen (MvT) uitbreiding behoeft met vaten, drums, containers en fusten (met UN-keurmerk) van minder dan 20 liter en dat er geen lengtebeperking zou moeten gelden voor kokers en kernen. Kan de minister dit overwegen.

  Vliegtaks

  Kan de minister eerlijk aangeven waarom er een verruiming heeft plaatsgevonden naar het lage tarief. De Staatssecretaris gooit het op administratieve lastenverlichting, maar het kan geen toeval zijn dat opeens de grens getrokken wordt bij Algerije, Marokko en Turkije. Is de Staatssecretaris gezwicht voor de Marokkaanse en Turkse lobby, die hun vakantiebestemming wilde veiligstellen. Dit ligt er wel heel dik bovenop!

  Overige fiscale maatregelen en wat verder ter tafel komt.

  VAR

  De automatische verlenging VAR (verklaring arbeidsrelatie) is een goede zaak. De PVV begrijpt wel niet waarom deze maatregelen niet per 1 januari 2009 kan ingaan nadat 3 jaar (met terugwerkende kracht) een VAR verklaring is afgegeven. De Staatssecretaris begint vanaf 2010 pas met tellen, terwijl in één moeite deze automatische verlenging volgend jaar kan ingaan. Gaarne een zinvolle argumentatie?

  Loonheffing DGA

  De PVV begrijpt niet waarom de DGA niet uit de loonheffing is gehaald. Terwijl dit ons nu net een mooie vereenvoudiging is met grote weerslag op de regeldruk. Als reden om hiervan af te zien wordt opgegeven de WBSO, maar hoeveel DGA's maken hier gebruik van? Was het niet mogelijk om de niet WBSO-gebruikers uit de loonheffing te halen?

  De verruiming van de grens voor kwartaalaangifte is wel een goede zaak!

  Tenslotte wil ik de Staatssecretaris oproepen om geen fiscale maatregelen meer te nemen die de kabinetsperiode overschrijden. Er wordt nu gesproken over rekeningrijden in 2016 en 2018. Maar wellicht dat dit kabinet er dan niet meer is en dan kunnen anderen al deze onzinnige maatregelen gaan terugdraaien. Dit gaat veel geld en energie kosten.

  Bron: Party Voor Vrijheid


  Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).