De Kilometer Heffing

Mon 20-Sep-21
11:03:31

Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).


Mobiliteitsprojecten op weg naar kilometerbeprijzing en betere bereikbaarheid

Datum: Tue 01 July 2008

Minster Eurlings van Verkeer en Waterstaat heeft, vooruitlopend op de invoering van de kilometerprijs, een plan van aanpak gemaakt voor mobiliteitsprojecten. Dit plan is tot stand gekomen in overleg met regionale overheden, maatschappelijke organisaties, werkgevers en technologie providers. Het doel van deze mobiliteitsprojecten is tweeledig. Enerzijds levert het Rijk een bijdrage in het verbeteren van de regionale bereikbaarheid. Anderzijds wordt private partijen de kans geboden om in de praktijk ervaring op te doen met voor de kilometerprijs belangrijke ingrediënten zoals techniek, verwerking van gegevens, organisatie en de toepassing van innovatieve ideeën.

Eurlings zegde de Kamer in november 2007 toe dat hij op weg naar de invoering van de kilometerprijs vanaf 2008 tot en met 2011 mobiliteitsprojecten wil laten uitvoeren. Als Rijksbijdrage stelt Eurlings tot en met 2011 100 miljoen euro beschikbaar.

De mobiliteitsprojecten sluiten aan bij de werkzaamheden van de Taskforce Mobiliteitsmanagement die onder leiding staat van Lodewijk de Waal. Ze geven een extra prikkel om de bereikbaarheid van de taskforce-regio's te verbeteren.

Op dit moment worden in de regio's Amsterdam, Rotterdam, Haaglanden, Arnhem-Nijmegen, Utrecht en Brabant concrete convenanten voorbereid. Amsterdam denkt bijvoorbeeld aan een proef met beprijzing waaraan 10.000 vrijwilligers meedoen. Dit project zal eind 2008 begin 2009 starten. Ook in Haaglanden wordt een beprijzingsproject voorbereid op de Utrechtse baan. Hiervoor worden nu afspraken gemaakt met de grote werkgevers in de regio. In september 2008 gaat 'Spitsmijden 2a', een wetenschappelijke proef om meer inzicht te verkrijgen in het gedrag van automobilisten, van start. En in Rotterdam vindt op 3 en 9 juli een marktconsultatie plaats voor een mogelijke beprijzingsproject op de A15, met als doel de bereikbaarheid van het havengebied te verbeteren.

Deze mobiliteitsprojecten zijn een aanvulling op andere maatregelen die de regionale bereikbaarheid stimuleren zoals Beter Benutten en gratis OV.

Bron: Verkeer en Waterstaat


Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).