De Kilometer Heffing

Sat 18-Sep-21
19:52:38

Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).


Antwoorden van Het Ministerie van Financiën

Datum: Tue 29 January 2008

Door: Ministerie van Financiën

Het Ministerie van Financiën heeft ook vragen van Tipo (van 14(?) January 2008) beantwoord.


Geachte Tipo,

Met het oog op de hoorzitting d.d. 31 januari 2008 over de kilometerheffing hebt u per e-mail drie vragen voorgelegd aan de minister van Financiën. Hieronder zal ik op deze vragen ingaan.

In het kader van Anders Betalen voor Mobiliteit wordt gewerkt aan de totstandkoming van een heffing per gereden kilometer, waar mogelijk of noodzakelijk gedifferentieerd naar tijd en plaats onder gelijktijdige vervanging van de Motorrijtuigenbelasting (MRB) en de Belasting zware motorrijtuigen (Eurovignet) en verlaging van de Belasting op personenauto's en motorrijwielen (BPM). Zoals het zich thans laat aanzien zal deze heffing de naam "kilometerprijs" krijgen, waar deze tot op heden in het spraakgebruik wellicht werd aangeduid als kilometerheffing. Voor zover er al sprake is van een naamswijziging vind deze niet zijn achtergrond in de gedachte om langs die weg een heffingsgrond voor de BTW te creëren. Voor de vraag of over de heffing BTW verschuldigd is, is de naam van de heffing overigens niet van belang. Wel is van belang de aard van de heffing. De kilometerheffing of -prijs is - kort samengevat - een van overheidswege opgelegde publiekrechtelijke heffing waar - in de zin van de Wet op de omzetbelasting 1968 - geen levering van goederen of diensten tegenover staat. Uit dien hoofde is er dan ook geen BTW verschuldigd.

Over de MRB die verschuldigd is ter zake van het houden van een voertuig is geen BTW verschuldigd. Hetzelfde geldt voor de BPM. Zoals hiervoor is aangegeven zal evenmin BTW verschuldigd zijn over de kilometerprijs. Vanuit dat oogpunt speelt de BTW dan ook geen rol in de budgetneutrale omzetting van de MRB en (deels) de BPM naar de kilometerheffing.

De BTW is een belasting die vrijwel volledig is gebaseerd op Europese regelgeving. Vanuit dat gezichtspunt kan niet worden gegarandeerd dat niet op enig moment de Europese regelgeving zodanig wordt gewijzigd dat er wel BTW over de kilometerheffing verschuldigd wordt. Er bestaan echter geen voornemens - noch Europees noch nationaal - om op dit punt wijziging te brengen in de huidige regelgeving.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

Ministerie van Financiën

Bron: FlitsService.nl


Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).