De Kilometer Heffing

Sat 18-Sep-21
18:49:25

Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).


Antwoorden op de brief aan (enkele leden van) de Tweede Kamercommissie V&W

Datum: Tue 22 January 2008

Door: Tipo

De minister van Verkeer en Waterstaat heeft de vragen (van 14 January 2008) beantwoord (al blijkt dat er nog maar weinig concrete antwoorden te geven zijn over privacy, kosten en de uitvoering).

vragen over BTW

1. Klopt het dat het Ministerie van Verkeer en Waterstaat de naam heeft veranderd van heffing naar prijs of tarief zodat er BTW kan worden geheven?

2. Klopt het dat er op de motorrijtuigenbelasting of houderschapsbelasting momenteel geen BTW wordt geheven en straks op de kilometerprijs over hetzelfde (gevariabiliseerde) deel wel? Is de kilometerheffing dan nog wel budgetneutraal te noemen?

3. Kunt u garanderen dat bij invoering van de kilometerprijs de autobelastingen nooit zullen worden verhoogd door BTW te heffen op dat deel van de kilometerprijs waarop nu nog geen BTW wordt geheven?

antwoorden

Het hanteren van de term kilometerprijs is nooit verbonden met het wel of niet kunnen berekenen van BTW. Deze naam komt voort uit het advies van het Platform Anders Betalen voor Mobiliteit dat met deze naam vooral wilde benadrukken dat de weggebruiker betaalt voor iets dat hij of zij gebruikt: de weg.

Wat betreft het wel of niet kunnen berekenen van BTW is de wettelijke grondslag van de kilometerprijs van belang. In de brief aan de Kamer is aangegeven dat het altijd zal gaan om een publiekrechtelijke grondslag, waarbij de kilometerprijs feitelijk als een heffing wordt gedefinieerd. Op belastingen of heffingen wordt nooit BTW berekend. Zolang in de wet vastgelegd blijft dat de kilometerprijs een heffing of een belasting is zal er dus geen BTW worden geheven.

vragen over Privacy

4. Valt de informatie over de verkeersgegevens van alle automobilisten die door kilometerheffing via mobiele communicatie verzameld wordt onder de voorwaarden van de dataretentierichtlijn van de EU (Richtlijn 2006/24/EG)?

5. Zo ja, worden die verkeersgegevens dan 1,5 jaar (of in ieder geval tussen de 6 en 18 maanden) bewaard, zoals de dataretentierichtlijn verplicht?

6. Zo nee, waarom niet, de communicatie tussen mobi-kastje en backoffice verloopt toch via GSM of mobiele communicatie welke onder de dataretentierichtlijn van de EU valt?

7. Kunt u garanderen dat alle verkeersgegevens uit kilometerheffing niet onder de dataretentierichtlijn vallen en niet langer dan de bezwaartermijn of voor een ander (opsporings-)doel bewaard worden, dan waarvoor de kilometerprijs oorspronkelijk bedoeld is?

antwoorden

Het thema privacy is van groot belang voor de verdere uitwerking van de wetgeving èn in de eisen die aan de techniek moeten worden gesteld. De recente discussie over de OV-chipkaart en het bewaren van persoonsgebonden gegevens onderstreept nog eens hoe belangrijk het is dat de privacy goed is geborgd.

De wijze waarop bij de kilometerprijs omgegaan wordt met privacy is op dit moment nog onderwerp van onderzoek. Een en ander zal worden vastgelegd in een wetsvoorstel, dat voor advies wordt voorgelegd aan het College bescherming persoonsgegevens. Er vindt op dit punt al overleg plaats met het College. Elke mogelijke inbreuk op de privacy zal moeten voldoen aan de eisen, gesteld in de Wet bescherming persoonsgegevens. Het voorstel van de Wet kilometerprijs zal ook ter advies worden voorgelegd aan het College.

vragen over Prepaid

8. Kunt u garanderen dat Prepaid-kilometerheffing in 2016 nog wettelijk mogelijk is in Nederland, ook als de EU prepaid mobiele communicatie gaat verbieden, waarover in Duitsland op dit moment al volop gediscussieerd wordt?

antwoorden

Er is nog niet besloten of overgegaan zal worden tot een prepaid-systeem. Deze discussie wordt betrokken bij de ook voor privacy van belang zijnde systeemkeuzes.

De manier waarop met privacy omgegaan wordt, zal de komende tijd nog scherper worden en worden verankerd in de wetgeving die rond de jaarwisseling 2008/2009 aangeboden kan worden aan de Tweede Kamer.

Bron: FlitsService.nl


Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).