De Kilometer Heffing

Sun 19-Sep-21
00:46:34

Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).


Anders Betalen voor Mobiliteit: van betalen voor bezit naar betalen voor gebruik

Datum: Fri 31 March 2006

Mobiliteit is een belangrijke pijler onder onze samenleving en onmisbaar voor een gezonde economie. Daar investeert de overheid dan ook graag in: jaarlijks besteden we vele miljarden aan de aanleg, het beheer en het onderhoud van infrastructuur en openbaar vervoer. Op dit moment komen die miljarden uit de algemene middelen, die voor een deel gevuld worden met de belastingen op het bezit van een (vracht)auto of de belasting op de aanschaf van nieuwe voertuigen. Die belasting is altijd even hoog. Het maakt dus nu niet uit of iemand veel of weinig rijdt. Bewust kiezen voor openbaar vervoer of rijden op een ander tijdstip wordt dus niet beloond.

De kilometerprijs

Aan dit weinig rechtvaardige systeem komt een einde. Ons huidige systeem van betalen voor het bezit van een auto gaat namelijk plaatsmaken voor een eerlijker systeem met als kern betalen voor het gebruik van de weg. De kosten voor dat gebruik worden afhankelijk van het aantal gereden kilometers en van tijd en plaats, waarbij geldt hoe drukker, hoe duurder. Ook de milieubelasting van de auto weegt mee in de kosten. Zo ontstaat een effectief, rechtvaardig en transparant systeem dat aansluit bij de zakelijke en realistische benadering van het Kabinet. Het nieuwe systeem, met als naam kilometerprijs, komt in plaats van het oude systeem. Mensen gaan dus niet meer betalen, maar anders betalen voor mobiliteit. We koppelen de introductie ervan dan ook aan de afbouw van de Motorrijtuigenbelasting en de belasting op de aanschaf van motorvoertuigen (de BPM). De kilometerprijs wordt breed ondersteund door het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en overheden.

Betere bereikbaarheid

In 2020 arriveert 95 procent van de reizigers op tijd op zijn of haar van bestemming, staan we 40 procent minder in de file dan in 2000 en is de uitstoot van fijn stof en NOx met ongeveer 40% gedaald. Deze stevige ambities staan in de Nota Mobiliteit. Om die ambities waar te maken hebben we de kilometerprijs nodig. Zo komen we met de combinatie van de aanleg van infrastructuur en de kilometerprijs in 2020 uit op het fileniveau van rond 1990. Ook het milieu heeft baat bij een betere doorstroom van het wegverkeer.

Wat gaan we doen?

Het Kabinet gaat voortvarend aan de slag met de kilometerprijs en volgt hierbij de aanbevelingen van het Platform Anders Betalen voor Mobiliteit. De invoering van een kilometerprijs gebeurt gelijktijdig met de afschaffing van de BPM en MRB. Het uitgangspunt daarbij is dat de gemiddelde belasting per per autokilometer niet hoger is dan nu. Voor individuele weggebruikers kunnen de kosten per kilometer wel hoger of lager uitvallen. Dat is afhankelijk van de de hoeveelheid gereden kilometers, de tijd en plaats van het weggebruik en de milieubelasting van de auto. De opbrengsten van de kilometerprijs komen uitsluitend terecht in het infrafonds. Een belangrijke voorwaarde voor de invoering van de kilometerprijs is wel dat de invoeringskosten een stuk lager uitvallen dan in het advies van het Platform Anders Betalen voor Mobiliteit. Ook moeten de uitvoerings- en handhavingskosten in redelijke verhouding staan tot de opbrengsten: zo laag mogelijk met als maximum 5%.

De komende tijd ondernemen we onder andere de volgende acties:

 • Het werkprogramma kilometerprijs: we doen onderzoek naar de ombouw van belastingen, het beprijzen van vracht, personenauto's, etc. en de tariefstructuur. In dat laatste onderzoek nemen we de milieuvriendelijkheid van voertuigen mee en maken we onderscheid tussen drukke en rustige plekken en tijden. Tenslotte besteden we in het werkprogramma ook aandacht aan communicatie, organisatie en handhaving.
 • Tweejaarlijkse monitor kilometerprijs: we verkennen de mogelijkheden om de kosten van de techniek, in Europees verband, te verlagen.
 • We bepalen de knelpuntlocaties voor de versnellingsprijs en tol.
 • We gaan wetgeving voor beprijzen indienen.

  De invoering van Anders Betalen voor Mobiliteit kan pas plaatsvinden op het moment dat duidelijk is hoe de stelselwijziging gestalte kan krijgen. In de periode tot aan de invoering van het nieuwe systeem gaan we de wegcapaciteit uitbreiden en het openbaar vervoer verbeteren. 'Anders betalen voor Mobiliteit' komt niet in plaats van bouwen en benutten maar is een aanvulling daarop.

  Vooruitlopend op de invoering van de kilometerprijs zet het kabinet de noodzakelijke stappen voor de eerste fase, zoals geschetst in het advies van het Platform. In die eerste fase gaan we de zogenaamde versnellingsprijs invoeren. Op korte termijn is er namelijk behoefte aan de versnelde aanpak van een aantal file-hotspots. Dat gaan we realiseren door middel van een tarief op die specifieke knelpunten in een eerste fase. We noemen dat een 'versnellingsprijs', om aan te geven wat de automobilist er voor terugkrijgt: versnelde aanpak van het knelpunt.

  Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot:

 • Wim Epker (IPO), tel. 070 888 1219 - wepker@ipo.nl
 • Jan Leeuwenburg (SkVV), tel. 070 750 1560 - leej@haaglanden.nl
 • Eugne van de Poel (VNG), tel. 070 3738023
 • Jac Paul Spaas (UVW), tel. 070 351 9751 - jspaas@uvw.nl
 • Marian Jongman (VenW), tel. 070 351 6350 - marian.jongman@minvenw.nl
 • Olof Mudde (VenW), tel. 070 351 7043 - olof.mudde@minvenw.nl

  Sneller, schoner en veiliger van deur tot deur

  Om het motto sneller, schoner en veiliger van deur tot deur waar te kunnen maken is samenwerking tussen overheden en tussen overheden en stakeholders nood-zakelijk. Een goed samenspel tussen verschillende factoren is dan ook de kern van de uitvoeringsstrategie voor de Nota Mobiliteit.

  De Nota Mobiliteit is het nationale verkeers- en vervoerplan voor de middellange termijn (tot 2020). De nota is na het akkoord van het Parlement op 21 februari 2006 in werking getreden. Dat betekent dat de inhoud van de nota in augustus 2007 moet zijn terug te vinden in de provinciale en regionale plannen. De nota vormt de basis voor de koers van het verkeers- en vervoerbeleid die alle overheden - het rijk, provincies, stadsregio's, water-schappen en gemeenten - gezamenlijk ontwikkelen.

  Anders betalen voor mobiliteit is één van de speer-punten in de Uitvoeringsagenda. De Uitvoeringsagenda bevat acties voor de komende twee tot vier jaar. Met die acties zijn nodig om onze lange termijn doelen voor 2020 te bereiken. De acties zijn nauw verbonden met de provinciale en regionale plannen, waarbij provincies en stadsregio's een centrale rol vervullen. Daarnaast zijn de gemeenten en waterschappen, maar ook bedrijven, maatschappelijke organisaties, burgers en kennis-instellingen belangrijke partners in de uitvoering.

  Kalender

 • Najaar 2006: Resultaat marktbenadering

  Bron: Van A naar Beter (PDF)


  Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).