De Kilometer Heffing

Thu 23-Sep-21
02:39:44

Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).


Campagne tegen rekeningrijden

Datum: Wed 20 January 1999

Door: Een onzer redacteuren

DEN HAAG, De ANWB is gisteren een publiekscampagne begonnen tegen rekeningrijden. Proeven met dit filebestrijdingsmiddel worden momenteel op de A12 gehouden. In het buitenland bestaat rekeningrijden al.

De voorbereiding voor de eerste experimenten met het rekeningrijden zijn in volle gang. Maar de ANWB, 'slands grootste automobilistenclub, doet sinds vandaag verwoede pogingen het tij alsnog te keren met een campagne tegen dit filebestrijdingsmiddel.

De ANWB gooit daarbij zijn volle gewicht in de schaal en dat is met circa 3,4 miljoen leden aanzienlijk. Via huisorgaan De Kampioen en andere bladen hoopt de organisatie zijn leden er toe te bewegen stickers op hun auto te plakken. Daarnaast worden er posters verspreid en zal er met radiospotjes worden geadverteerd. Voorts komt er een e-mailadres voor de kwestie. Voorlopig is er twee ton uitgetrokken voor het offensief.

"De invoering van het rekeningrijden leidt er alleen maar toe dat we zo meteen betaald in de file staan', meent ANWB-directeur P.A. Nouwen. De ANWB, die onder andere op de warme steun kan rekenen van de ondernemersbonden VNO/NCW en MKB, wil doorgaan met zijn actie tot de Tweede Kamer zich over het wetsvoorstel buigt waarin het rekeningrijden wordt geregeld. Naar verwachting zal dit in de loop van het voorjaar gebeuren. Op de A12 worden nu proeven gehouden met rekeningrijden.

Hoewel de regeringspartijen in het regeerakkoord hebben vastgelegd dat er nog tijdens deze kabinetsperiode een begin moet worden gemaakt met het rekeningrijden, hoopt Nouwen de politieke partijen tot andere gedachten te brengen: "Het is toch helemaal niet zo dat wat er in het regeerakkoord staat altijd integraal wordt uitgevoerd.' Volgens de ANWB ontbreekt het aan een maatschappelijk draagvlak voor de wet op het rekeningrijden. Zo'n driekwart van de ANWB-leden zou niets zien in de kabinetsplannen om de files te bestrijden door automobilisten op spitsuren een heffing van vijf tot zeven gulden op te leggen.

Dergelijke argumenten maakten gisteren echter niet de minste indruk op minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat). Ze citeerde opinieonderzoek van het NIPO, waaruit juist zou blijken dat het aantal tegenstanders van het rekeningrijden de afgelopen vier jaar is afgenomen van 55 procent van de ondervraagden tot 31 procent. Naar het oordeel van de minister is de campagne van de ANWB ronduit demagogisch. Niemand betaalt graag voor het gebruik van een weg, maar dat wil nog niet zeggen dat het niet een doelmatig middel is.

Netelenbos werd vanmorgen bijgevallen door een partijgenoot, het PvdA-Kamerlid Van Heemst. Deze noemt de campagne van de ANWB een achterhoedegevecht. Hij acht de kans dat zijn partij er door van mening zal veranderen "nihil'. Alles ligt vast in het regeerakkoord. Als de ANWB er nog wat aan had willen doen, had ze daarmee eerder moeten zijn, aldus Van Heemst.

Woordvoerder Hofstra van de VVD-fractie in de Tweede Kamer maakt er geen geheim van dat zijn partij lelijk in haar maag zit met de kwestie. Weliswaar is de VVD vorige zomer akkoord gegaan met de voorgenomen invoering van het rekeningrijden, maar niet van harte. "Het ligt niet makkelijk in onze achterban', aldus Hofstra. De VVD wil scherp in de gaten houden of het rekeningrijden wel de gewenste effecten sorteert. Als de files er niet door afnemen, moet er direct van worden afgestapt. Hofstra betreurt het dat de ANWB nu zijn toevlucht neemt tot zo'n nadrukkelijke campagne. Hij had liever gezien dat de bond zich eerst met de politici had verstaan.

"Dat is onbegrijpelijk', reageert ANWB-directeur Nouwen getergd. "Alsof we niet al jaren lang luid en duidelijk onze afkeer van het rekeningrijden hebben uitgesproken in vele gesprekken met de politiek. Ze hebben nooit willen luisteren.' Terloops wijst Nouwen, zelf ook VVD-lid, er nog even op dat invoering van het rekeningrijden op gespannen voet staat met het eigen verkiezingsprogramma van de Liberalen.

Bron: NRC Handelsblad


Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).